Występują następujące sposoby przedstawiania algorytmów:
  1. słowny opis algorytmu
  2. opis algorytmu w postaci listy kroków
  3. schemat blokowy algorytmu
  4. drzewo algorytmiczne
  5. język algorytmiczny (język programowania)


Przykładowy algorytm (na którym będziemy pokazywać przykłady do konkretnych sposobów zapisu):
Zadanie {obliczanie wartości funkcji f(x)}:

Napisz algorytm obliczający wartość funkcji przy założeniu, że dla x=0 f(x)=0 .Słowny opis algorytmu


Słowny opis algorytmu jest jego pierwszym opisem. Jest on mało ścisłą reprezentacją algorytmu. Rozpoczyna się on dyskusją jak można rozwiązać zadanie i służy wyrobieniu intuicji i ukierunkowaniu rozwiązań we właściwe sposoby i techniki przydatne w rozwiązaniu.

Przykład:

a. dla liczb ujemnych |x| = -x, a więc
b. dla liczb dodatnich |x| = x, a więc

c. jeśli x = 0, to z podanej wyżej definicji wynika, że f(x) = 0.
Opis algorytmu w postaci listy kroków


Lista kroków jest to dokładny sposób opisywania obliczeń oraz ich kolejności. Kroki zawierają opis operacji, które mają być wykonane przez algorytm. Mają tu wystąpić polecenia związane ze zmianą kolejności wykonywania kroków lub polecenia zakończenia algorytmu. W nawiasach { } znajdują się uwagi.

Przykład:

Dane: Dowolna liczba rzeczywista x.
Wynik: Wartość funkcji f(x)
Krok 1. Wczytaj wartość danej x.
Krok 2. Jeśli x > 0, to f(x)=1. Zakończ algorytm.
Krok 3. Jeśli x = 0, to f(x)=0. Zakończ algorytm.
Krok 4. Jeśli x < 0, to f(x)=-1. Zakończ algorytm.
Schemat blokowy algorytmu


Schemat blokowy algorytmu jest najbardziej popularnym graficznym sposobem przedstawiania algorytmu. Składa się on ze skrzynek oraz połączeń między nimi. Są tu zapisane operacje, które mają być wykonane, a połączenia wyznaczają kolejność wykonania.
Skrzynki:


Skrzynka rozpoczęcia i zakończenia algorytmu


Skrzynka wejściowa i wyjściowa


Skrzynka działania


Skrzynka decyzyjna


Kierunek przepływu informacji


Przykład:

Drzewo algorytmiczne


Drzewo algorytmiczne, nazywane także drzewem obliczeń, jest szczególnym rodzajem schematu blokowego, który przyjmuje postać drzewa w matematycznym tego słowa znaczeniu. W drzewie algorytmu daje się wyróżnić korzeń- wierzchołek, w którym rozpoczynają się działania algorytmu, wierzchołki pośrednie, w których są umieszczane operacje wykonywane w algorytmie, oraz wierzchołki końcowe (liście), które odpowiadają różnym wynikom zakończenia obliczeń w algorytmie. Ten sposób przedstawiania algorytmów jest bardzo dogodny w ich analizie, a zwłaszcza do wyznaczania liczby wykonywanych operacji.

Przykład:


Język algorytmiczny ( język programowania )


Język algorytmiczny jest najbardziej ścisłym i zrozumiałym dla komputera opisem algorytmu. Algorytm zapisany w języku programowania nazywamy programem. Tekst programu może również służyć do komunikowania rozwiązania człowiekowi. Języki programowania są językami formalnymi (sztucznymi), a ich wyrażenia, czyli programy muszą mieć formę możliwą do zaakceptowania przez maszynę.